Με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα το ΜέΡΑ25 στη βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» δεν επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

Επίσης η μίσθωση κάθε ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους, καθώς και τριάντα (30) ημέρες κατά την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, με χρονική απόσταση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου μίσθωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

Τέλος η υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η τροπολογία.

Στο Σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα»

 

Θέμα: Αντιμετώπιση των συνεπειών της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην αγορά ακινήτων

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Η εκτεταμένη χρήση της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης (και υπομίσθωσης) “AirBnB” και συναφών εταιρειών, πέραν των φορολογικών ζητημάτων που προξένησε, έχει προκαλέσει ασύμμετρο πρόβλημα στο ύψος των μισθωμάτων και στη διαθεσιμότητα των μισθίων, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές των Αθηνών και της Ελλάδας εν γένει. Πέραν του γενικού προβλήματος της κατακόρυφης αύξησης του ύψους των μισθωμάτων, ειδικά ως προς τους φοιτητές και σπουδαστές που πρωτοεγκαθίστανται στην πόλη των σπουδών τους, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί καθίσταται προδήλως απαγορευτική. Το μέγεθος του προβλήματος απαιτεί άμεση νομοθετική ρύθμιση.

Με την εν λόγω τροπολογία – προσθήκη, αφαιρείται από την ευχέρεια των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού, ο καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου ισχύουν περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, όπως αυτό ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 111 παρ. 8 του Ν. 4446/2016, και θεσπίζονται οι περιορισμοί αυτοί -με κάποιες τροποποιήσεις- σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα θεσπίζεται χρονικό όριο βραχυχρόνιας μίσθωσης και όριο στον αριθμό των μισθίων τα οποια μπορεί ένας εκμισθωτής βραχυχρονίως να εκμισθώσει.

Με την νομοθετική αυτή ρύθμιση θα επέλθει η αποσυμφόρηση ενός προβλήματος, οι διαστάσεις του οποίου δεν νοείται να αντιμετωπίζουν την αδράνεια του νομοθετικού σώματος.

 

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

α) Η παρ. 8 του άρ. 111 του νόμου 4446/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

Η μίσθωση κάθε ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους, καθώς και τριάντα (30) ημέρες κατά την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, με χρονική απόσταση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου μίσθωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.»

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019

 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ